About me

Most popular

ஆகஸ்ட் மாத வாசகர் வட்டச் சந்திப்பு

ஞாயிறு வாசகர் வட்டம் கவிதையின் கருப்பொருள் ஷா நவாஸ் "கவிதை என்பது கொஞ்சம் நுட்பமான விஷயங்களுக்குரியது. அன்றாட அரசியலின் செயற்கையான உணர்ச்சிகளுக்காக படிமங்களையும் சொற்களையும் பயன்படுத்துவது கவிதையைக் கொல்வதுதான். இத்தகைய சூழலில் அக்கவிதையின் இலக்கியத்தன்மை பற்றி பேசலாமா...